தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (L.) Cup-calyxed white cedar. See செம்பில்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Cup-calyxedwhite cedar. See செம்பில். (L.)