தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெள்வேல். (பச். மூ.) Panicled babool;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ahimāra.cf. அகிமரால். Panicled babool; வெள்வேல். (பச்.மூ.)