தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  இரும்பு ; பாம்பு ; கதிரவன் ; பகைவன் ; இராகு ; வச்சிரப்படை ; தீ ; ஈயம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஈயம். 1. Lead;
 • விருத்திராசுரன். 2. Vrtra, an Asura;
 • தீ. (பொதி. நி.) Fire;
 • சிலம்பு. (பொதி. நி.) Tinkling anklets, worn by women;
 • தொகை. (பொதி. நி.) Total;
 • பாம்பு. கடியகிப்பிணி தீர்ந்ததன்பின் (சேதுபு. இராமனருச்.30). Snake;
 • இரும்பு. (பிங்.) Iron;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a snake; 2. the sun; 3. iron; 4. enemy. அதிபதி, the king of serpents, ஆதி சேஷன்.

வின்சுலோ
 • [aki] ''s.'' A snake, பாம்பு. 2. Iron, இரும்பு. Wils. p. 11. AHI. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < ahi. Snake; பாம்பு. கடியகிப்பிணி தீர்ந்ததன்பின் (சேதுபு. இராமனருச். 30).
 • n. cf. ayas. Iron; இரும்பு. (பிங்.)
 • n. < ahi. (நாநார்த்த.) 1. Lead;ஈயம். 2. Vṛtra, an Asura; விருத்திராசுரன்.
 • n. < அக்கி. Fire; தீ. (பொதி. நி.)
 • n. cf. அரி. Tinkling anklets,worn by women; சிலம்பு. (பொதி. நி.)
 • n. cf. akhila. Total; தொகை.(பொதி. நி.)