தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கருணையின்மை. (மேருமந். 97, உரை.) Mercilessness;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-kāruṇ-ya. Mercilessness; கருணையின்மை. (மேருமந்.97, உரை.)