தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நீங்குதல் , பிரிதல் ; கடத்தல் ; விரிதல் .