தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  விரிவு ; பரப்பு ; இடம் ; பூமி ; மார்பு ; விருத்தியுரை ; வித்தாரகவி ; பெருமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வாய். குளத்தனைய தூம்பி னகலங்கள் (நான்மணி. 72). 3. Mouth;
 • வேப்பலகு. 1. cf. அலகு. Leaf of margosa;
 • யானைத்திப்பிலி. 2. cf. அலகம். Elephant pepper;
 • இடம். (பொதி. நி.) 2. Place;
 • நீளம். (பொதி. நி.) 1. Length;
 • வித்தாரகவி. ஆசு மதுரஞ் சித்திர மகலம் (இலக்.வி.763). 6. Voluminous work of poetry;
 • மார்பு. மலைப்பரு மகலம் (புறநா.78). 7. Breast, chest;
 • பெருமை. (பரிபா. 4,30.) 8. Greatness;
 • குறுக்ககலம். ஆடையி னகலம். 1. Width;
 • பூமி. (அக.நி.) 3. Earth;
 • பரப்பு. சென்னியகல முப்பா னிராயிரமாம் (கந்தபு.அண்ட.29). 2. Extent, expanse;
 • ஆகாயம். (பிங்.) 4. Sky, atmosphere;
 • விருத்தியுரை. (தொல்.பாயி.உரை.) 5.Elaborate commentary;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. chest, breast, மார்பு; 2. breadth, width, விசாலம். அகலமும் விசாலமுமான (மிகவும் விசால மான) வானம், expansive sky. அகலக்கட்டை, -- குறைச்சல், narrowness.

வின்சுலோ
 • [aklm] ''s.'' Width, breadth, exten sion, விரிவு. 2. The breast, chest, மார்பு; ''ex'' அகல், distance. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < அகல்-. 1. [M.akalam.] Width; குறுக்ககலம். ஆடையி னகலம்2. [K. agala.] Extent, expanse; பரப்பு. சென்னியகல முப்பா னிராயிரமாம் (கந்தபு. அண்ட. 29).3. Earth; பூமி. (அக. நி.) 4. Sky, atmosphere;ஆகாயம். (பிங்.) 5. Elaborate commentary; விருந்தியுரை. (தொல். பாயி. உரை.) 6. Voluminous workof poetry; வித்தாரகவி, ஆசு மதுரஞ் சித்திர மகலம்(இலக். வி. 763). 7. Breast, chest; மார்பு. மலைப்பருமகலம் (புறநா. 78). 8. Greatness; பெருமை. (பரிபா.4, 30.)
 • n. < id. 1. Length;நீளம். (பொதி. நி.) 2. Place; இடம். (பொதி. நி.)3. Mouth; வாய். குளத்தனைய தூம்பி னகலங்கள்(நான்மணி. 72).
 • n. (வை. மூ.) 1. cf.அலகு. Leaf of margosa; வேப்பலகு. 2. cf.அலகம். Elephant pepper; யானைத்திப்பலி.
 • n. < id. 1. Length;நீளம். (பொதி. நி.) 2. Place; இடம். (பொதி. நி.)3. Mouth; வாய். குளத்தனைய தூம்பி னகலங்கள்(நான்மணி. 72).
 • n. (வை. மூ.) 1. cf.அலகு. Leaf of margosa; வேப்பலகு. 2. cf.அலகம். Elephant pepper; யானைத்திப்பலி.