தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முக்குணம் பற்றிவரும் மெய்த் தொழிலாற் செய்யும் கூத்து ; மந்திரமுறை ; அருமையிற் பாடுதல் ; உள்வழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அருமையிற்பாடல். (பிங்.) 1. A high style of singing, difficult to attain;
  • முக்குணம் பற்றிவரும் மெய்க்கூத்து. (சிலப்.3,12,உரை.) 2. Exposition, by gesture and dancing, of the three guṇas, viz., sattva, rajas, tamas;

வின்சுலோ
  • [akmārkkm] ''s.'' Singing in a low, deep voice without opening the mouth. In திவா, defined by அருமையிற்பாடல். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. A high style of singing, difficult to attain;அருமையிற்பாடல். (பிங்.) 2. Exposition, by gesture and dancing, of the three guṇas, viz.,sattva, rajas, tamas; முக்குணம் பற்றிவரும் மெய்க் கூத்து. (சிலப். 3, 12, உரை.)