தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உல்லாசாலங்காரம். (அணியி.69.) Figure of speech in which the excellences and defects of one object are brought out through a reference to the same in another object;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Figure of speech in which theexcellences and defects of one object arebrought out through a reference to the samein another object; உல்லாசாலங்காரம். (அணியி.69.)