தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உள்ளத்தால் நினைந்து வழிபடுகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மானச பூசை. Loc. Mental worship;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Mental worship; மானச பூசை. Loc.