தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திரவியம். (கரு. அக.) Things, property;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அகம் + prob.பொலி-. Things, property; திரவியம். (கரு. அக.)