தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அகனைந்திணைப் புறமாகிய பெருந்திணை. (நம்பியகப். 243.) Love between unequals, as outside the sphere of akaṉ-ain-tiṇai;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. (Akap.) Love betweenunequals, as outside the sphere of akaṉ-aintiṇai; அகத்தினைக்குப் புறமாகிய பெருந்திணை. (நம்பியகப். 243.)