தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பண்வகை. (சிலப். 8,39.) A primary melody-type;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உழைகுரலாய கோடிப்பாலை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. (Mus.) A primary melody-type; பண்வகை. (சிலப். 8, 39.)