கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இடியேறு.