தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எப்பொழுதும் எரியும் விளக்கு , நந்தாவிளக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நந்தாவிளக்கு. Lamp that burns perpetually, used in worship;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Lamp that burns perpetually, used in worship;நந்தாவிளக்கு.