தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அண்மை , பக்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சமீபம். (சம்.அக.) Nearness;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அருகு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. அண்-. Nearness;சமீபம். (சம். அக.)