தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தான்மட்டுஞ் சுகமனுபவிப்பவன். Loc. One who is mindful of one's own happiness;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aham + sukhin.One who is mindful of one's own happiness;தான்மட்டுஞ் சுகமனுபவிப்பவன். Loc.