தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மகிழ்ச்சி. (W.) Joy, hilarity;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Joy, hilarity, gladness of heart.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Joy, hilarity; மகிழ்ச்சி. (W.)