தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உக்காரி என்னும் சிற்றுண்டி ; பிட்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உக்காரி யென்னும் சிற்றுண்டி. (பிங்.) A steamed meal-cake;

வின்சுலோ
  • [aḥkulli] ''s.'' A kind of cake, பிட்டு. 2. Any light food, சிற்றுண்டி. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. šaṣkulī. Asteamed meal-cake; உக்காரி யென்னும் சிற்றுண்டி.(பிங்.)