தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குறைதல் ; சுருங்குதல் ; நுணுகுதல் ; குவிதல் ; நெருங்குதல் ; வற்றுதல் ; கழிதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கழிந்து போதல். அல்லாயிர மாயிர மஃகினவால் (கம்பரா. அதிகா.69). 5. To pass away;
  • மனங் குன்றுதல். 3. To be dejected;
  • குவிதல். ஆம்பல் . . . மீட்டஃகுதலும்(காஞ்சிப்பு.திருக்கண்.104). 6. To become closed, compressed, as a flower;
  • நுண்ணிதாதல். அஃகி யகன்ற வறிவு (குறள்,175). 4. To be acute, refined;
  • அளவிற் குறுகுதல். (நன்.60) 1 To be shortened, as a vowel;
  • சுருங்குதல். கற்பக் கழிமட மஃகும் (நான்மணி.29). 2. To be reduced, to shrink;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. intr. [K. akkuḍisu.]prob. அல்கு-. 1. To be shortened, as a vowel;அளவிற் குறுகுதல். (நன். 60.) 2. To be reduced,to shrink; சுருங்குதல். கற்பக் கழிமட மஃகும் (நான்மணி. 29). 3. To be dejected; மனங் குன்றுதல்.4. To be acute, refined; நுண்ணிதாதல். அஃகியகன்ற வறிவு (குறள், 175). 5. To passaway; கழிந்துபோதல். அல்லாயிர மாயிர மஃகினவால் (கம்பரா. அதிகா. 69). 6. To become closed, compressed, as aflower; குவிதல். ஆம்பல் . . . மீட்டஃகுதலும் (காஞ்சிப்பு. திருக்கண். 104).