தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : அஃகுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிறிதாகை. (திவா.) 1. Becoming small, being reduced;
  • வறுமை. (திவா.) 2. Poverty, destitution;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அஃகு-. 1. Becomingsmall, being reduced; சிறிதாகை. (திவா.) 2. Poverty, destitution; வறுமை. (திவா.)