அஃகம்
தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  தானியம் ; விலைப்பொருள் ; ஊறுநீர் ; முறைமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தானியம். (சினேந்.425.) Grain;
 • முறைமை ஒரூ ரிரண்டஃக மாயிற்று (சீவக. 2087.) Course of action.
 • நீரூற்று. (பிங்.) Spring;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. grain, தானியம். அஃகம் சுருக்கேல், make not grain dear. "அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு" ஔவை.

வின்சுலோ
 • [aḥkm] ''s.'' Grain, தானியம், as, அஃகஞ் சுருக்கேல், Make not grain scarce (dear,) ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. [K. akki.] cf. argha.Grain; தானியம். (சினேந். 425.)
 • n. Course of action.முறைமை ஒரு ரிரண்டஃக மாயிற்று (சீவக. 2087).
 • n. cf. அஃகு. Spring;நீரூற்று. (பிங்.)
 • n. cf. அஃகு. Spring;நீரூற்று. (பிங்.)