தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு பகுதி கரம்பாக விடப்பட்டும் ஒரு பகுதி பயிரிடப்பட்டு முள்ள நிலம். Land partly waste and partly cultivated;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< U. hamilāt + U. bañjar. Land partly wasteand partly cultivated; ஒரு பகுதி கரம்பாக விடப்பட்டும் ஒரு பகுதி பயிரிடப்பட்டு முள்ள நிலம்.