தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நன்கு சித்திக்கை. Great success;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < saṃ-siddhi.Great success; நன்கு சித்திக்கை.