தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வேதமோதுதற்காக விடப்படும் இறையிலிநிலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வேதமோதற்காக அளிக்கப்படும் இறையிலிநிலம். (Insc.) Inam land for reciting the Vēdas;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + vṛtti.Inam land for reciting the Vēdas; வேதமோதற்காக அளிக்கப்படும் இறையிலிநிலம். (Insc.)