தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிரமன். வெங்கா தராவுக்குச் செய்தா னிலைமலர் வேதத்தனே (தனிப்பா, i, 225, 16). Brahmā;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வேதம்.Brahmā; பிரமன். வெங்கா தராவுக்குச் செய்தானிலைமலர் வேதத்தனே (தனிப்பா. i, 225, 16).