தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பரத்தமை ; பிலுக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிலுக்கு. 3. Coquetry;
  • விபசாரம். 2. Adultery;
  • பரத்தைமை. (W.) 1. Harlotry;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +தனம். 1. Harlotry; பரத்தைமை. (W.) 2.Adultery; விபசாரம். 3. Coquetry; பிலுக்கு.