தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மருளுதல் ; அஞ்சுதல் ; குதிரை முதலியன மருளுதல் .