தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அச்சம் ; மருட்சி ; மருளுகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மருட்சி. 1. Bewilderment;
  • மருளுகை. 2. Shyness. skittishness, as of an animal;
  • அச்சம். 3. Fear;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அச்சம், மயக்கம்.
அச்சம்.
அச்சம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வெருள்-. [T.veraṭsu, K. beccu.] 1. Bewilderment; மருட்சி.2. Shyness, skittishness, as of an animal; மருளுகை. 3. Fear; அச்சம்.