தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குடிக்கூலி. House-rent;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +வாடகை. House-rent; குடிக்கூலி.