தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒற்றையெண்கள் இரட்டைப்பட வருந் தொடர். (W.) Series of odd numbers taken an even number of times, as 1, 3; 1, 3, 5, 7;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருசங்கலிதம்.