தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 1. See வியன்சமன் சங்கலிதம்.
  • ஏற்றத்தாழ்வு. வியன்சமன் பார்க்கிறான். 2. Equality and inequality; disparity;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • வியன்சமன்சங்கலிதம் viyaṉcamaṉ-caṅkalitamn. < வியன்சமன் +. Series of oddnumbers taken an even number of times, as 1,3; 1, 3, 5, 7; ஒற்றையெண்கள் இரட்டைப்பட வருந்தொடர். (W.)
  • n. < id. +.(W.) 1. See வியன்சமன்சங்கலிதம். 2. Equalityand inequality; disparity; ஏற்றத்தாழ்வு. வியன்சமன் பார்க்கிறான்.