தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இயற்கையான குற்றம் ; பிறவிக்குறை ; தவளை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இயற்கையான குற்றம். (W.) 1. Natural fault;
  • பிறவி யூனம். (W.) 2. Congenital defect;
  • தவளை. (சங். அக.) 3. Frog;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a natural fault or spot; 2. the stain of birth.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < vyaṅga. 1.Natural fault; இயற்கையான குற்றம். (W.) 2.Congenital defect; பிறவி யூனம். (W.) 3. Frog;தவளை. (சங். அக.)