தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  சூழ்வினை ; ஆராய்ச்சி ; கவலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஆலோசனை. (பிங்.) 1. Deliberation, consideration, consultation;
 • ஆராய்ச்சி. ஊன்றிய விசாரத்தாலே யுயர்பொரு ளெய்தவேண்டும் (ஞானவா. தாம. 5). 2. Unbiased examination with a view to arriving at the truth; investigation;
 • கவலை. அன்னவிசார மதுவே விசாரம் (பட்டினத். திருப்பா. திரு வேகம்ப. 8). 3. Care, concern, solicitude; trouble, anxiety, disquietude;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. care, sorrow, solicitude, anxiety, கவலை; 2. consultation, ஆலோசனை; 3. thought, எண்ணம். விசாரப்பட, -மாயிருக்க, to be sorrowful. நிர்விசாரம், carelessness, indifference.

வின்சுலோ
 • [vicāram] ''s.'' Care, concern, trouble, anxiety, disquietude, solicitude, கிலேசம். ''(c.)'' 2. ''[Sa. Vichara.]'' Consultation, ஆலோ சனை. 3. Opinion, cogitation, thought, எண் ணம். (சது.) அவன்மெத்தவிசாரப்படுகிறான். He is very sorry.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < vi-cāra. 1. Deliberation, consideration, consultation; ஆலோசனை.(பிங்.) 2. Unbiased examination with a viewto arriving at the truth; investigation; ஆராய்ச்சி.ஊன்றிய விசாரத்தாலே யுயர்பொரு ளெய்தவேண்டும்(ஞானவா. தாம. 5). 3. Care, concern, solicitude;
  -- 3642 --
  trouble, anxiety, disquietude; கவலை. அன்னவிசார மதுவே விசாரம் (பட்டினத். திருப்பா. திருவேகம்ப. 8).