தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  ஒரு வடமொழி எழுத்து ; ஒழிகை ; விட்டுவிடுதல் ; மலங்கழித்தல் ; அபானவாயு ; தட்சிணாயனமார்க்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தக்ஷிணாயன மார்க்கம். (யாழ். அக.) 6. The southern course of the sun;
 • அபானவாயு. விளையேல் விசர்க்கம் வினைபுரியுங் காலை (சைவச. பொது. 41). 5. Abdominal wind;
 • மலங்கழிகை. (யாழ். அக.) 4. Evacuation;
 • விட்டுவிடுகை. (W.) 3. Setting free;
 • ஒழிகை. (நாமதீப. 754.) 2. Leaving, passing away;
 • ஒன்றன்மே லொன்றாய் இரட்டைப்புள்ளிவடிவாக எழுதப்படும் ஓர் வடமொழி எழுத்து. 1. The aspirate following a vowel in Sanskrit, marked by two dots one above the other;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. setting free, விடுகை; 2. evacuation, கழிச்சல்.

வின்சுலோ
 • [vicarkkam] ''s.'' Setting free, விடுகை. 2. Evacuation, கழிச்சல். 3. ''[in astron.]'' The southern course of the sun. W. p. 794. VISARGA..

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < vi-sarga. 1.The aspirate following a vowel in Sanskrit,marked by two dots one above the other;ஒன்றன்மே லொன்றாய் இரட்டைப்புள்ளிவடிவாகஎழுதப்படும் ஓர் வடமொழி எழுத்து. 2. Leaving,passing away; ஒழிகை. (நாமதீப. 754.) 3. Settingfree; விட்டுவிடுகை. (W.) 4. Evacuation; மலங்கழிகை. (யாழ். அக.) 5. Abdominal wind;அபானவாயு. விளையேல் விசர்க்கம் வினைபுரியுங் காலை(சைவச. பொது. 41). 6. The southern course ofthe sun; தக்ஷிணாயன மார்க்கம். (யாழ். அக.)