தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஆண்ட ஒரு சோழவரசன். (சோழவமி.7.) A Cōḻa king who reigned in the 9th C. A. D.;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A Cōḻa kingwho reigned in the 9th C. A. D.; ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஆண்ட ஒரு சோழவரசன். (சோழவமி. 7.)