தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தேவன் ; காண்க : வானோர்முதல்வன் ; சூரியன் ; சேர அரசன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியன். வானவன் குலத்தொடர் (கம்பரா. எழுச். 7). 4. Sun;
  • இந்திரன். (பிங்.) 3. Indra;
  • பிரமன். (அக. நி.) 2. Brahmā;
  • சேரவரசன். (சிலப். 6, 73.) சினமிகு தானை வானவன் (புறநா. 126). 5. Cēra king;
  • தேவன். நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுதெழ (திருவாச. 4, 1). 1. Celestial being;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Any heavenly being of the male sex. 2. (சது.) As வானவர்முது வன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < வான். 1.Celestial being; தேவன். நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுதெழ (திருவாச. 4, 1). 2. Brahmā;பிரமன். (அக. நி.) 3. Indra; இந்திரன். (பிங்.) 4.Sun; சூரியன். வானவன் குலத்தொடர் (கம்பரா.எழுச். 7). 5. Cēra king; சேரவரசன். (சிலப். 6,73.) சினமிகு தானை வானவன் (புறநா. 126).