தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானைப்பாகன் ; குதிரைப்பாகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானைப்பாகன். (பிங்.) 2. Mahout
  • குதிரைப்பாகன். காழோர் வாதுவர் (சிலப். 22, 12). 1. Groom;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. bādh. 1.Groom; குதிரைப்பாகன். காழோர் வாதுவர் (சிலப்.22, 12). 2. Mahout; யானைப்பாகன். (பிங்.)