தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பேசுவோன் ; அரசர் திருமுன் கடிதம் படிப்போன் ; தூதன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாடை தூக்கிச் செல்லுபவன். Loc. 3. Coffin-bearer;
  • குதிரைக்காரன். (யாழ். அக.) 1. Horseman;
  • பல்லக்கு முதலிய தூக்குபவன். Loc. 2. One who carriers things; bearer, as of palanquin, etc.;
  • தூதன். (யாழ். அக.) 3. Messenger;
  • அரசர் திருமுன் கடிதம் முதலியன படிப்போன். வாசகன் மற்றது வாசினை செய்தபின் (சூளா. சீய. 90). 2. One who reads letters, etc., in the presence of a king;
  • பேசுவோன். (W.) 1. Speaker; one who speaks;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தூதன்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A speaker. ஒருசொல்வாசகன். One who speaks truth; ''(lit.)'' a one-word-man.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < vācaka. 1.Speaker; one who speaks; பேசுவோன். (W.) 2.One who reads letters, etc., in the presence ofa king; அரசர் திருமுன் கடிதம் முதலியன படிப்போன்.வாசகன் மற்றது வாசினை செய்தபின் (சூளா. சீய. 90).3. Messenger; தூதன். (யாழ். அக.)