தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பயணப்படுத்துதல் ; நல்வழிச் செலுத்துதல் ; சீர்திருத்துதல் ; வசப்படுத்துதல் ; வணக்கஞ் செய்வித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பயணப்படுத்துதல். மதிநுதலியைவழிப்படுத்து (திருகோ. 214, கொளு). 1. To send on a journey; to despatch;
  • நல்ல மார்க்கத்திற் செலுத்துதல். (சூடா). 2. To set on the right path;
  • சீர்திருத்துதல். இருமொழியும் வழிப்படுத்தார் (காஞ்சிப்பு. தழுவக். 249). 3. To regulate; to reduce to order; to reform;
  • வசப்படுத்துதல். (யாழ். அக.) 4. To bring under control;
  • வணக்கஞ்செய்வித்தல். (W.) 5. To cause one to reverence;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆற்றுப்படை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. tr. Caus.of வழிப்படு-. 1. To send on a journey; to despatch; பயணப்படுத்துதல். மதிநுதலியைவழிப்படுத்து (திருக்கோ. 214, கொழு). 2. To set onthe right path; நல்ல மார்க்கத்திற் செலுத்துதல்.(சூடா.) 3. To regulate; to reduce to order; toreform; சீர்திருத்துதல். இருமொழியும் வழிப்படுத்தார் (காஞ்சிப்பு. தழுவக். 249). 4. To bring undercontrol; வசப்படுத்துதல். (யாழ். அக.) 5. Tocause one to reverence; வணக்கஞ்செய்வித்தல்.(W.)