தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பல்வேறு வமிசங்களின் சரித்திரம். (மச்சபு. நைமிசா. 67.) Dynastic or family history;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< vaṃša + anu-carita. Dynastic or familyhistory; பல்வேறு வமிசங்களின் சரித்திரம் (மச்சபு.நைமிசா. 67.)