தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See செம்பஞ்சு, 1. 2. Brazil cotton.
  • அரக்கு. 1. Lac;
  • யவத்தீவம். (W.) The Island of Java;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆச்சாமரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • < yāva. (சங். அக.) 1.Lac; அரக்கு. 2. Brazil cotton. See செம்பஞ்சு, 1.
  • n. < yava. The Island ofJava; யவத்தீவம். (W.)