தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானைத்தோட்டி. (பிங்.) Elephant-goad;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +வணக்கு-. Elephant-goad; யானைத்தோட்டி. (பிங்.)