தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சத்தியம். (இலக். அக.) Truth;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < yāthār-thya. Truth; சத்தியம். (இலக். அக.)