தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆலமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆலமரம். (இலக். அக.) The banyan tree;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < yakṣa-taru. Thebanyan tree; ஆலமரம். (இலக். அக.)