தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பயணத்தில் தடைசெய்தல் ; பயணத்தில் தங்குதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பயணத்தில் தடைசெய்தல். (W.)--intr. To detain a person in his journey;
  • பயணத்தில் தங்குதல். (யாழ். அக.) To stop on a journey; to sojourn;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. Todetain a person in his journey; பயணத்தில் தடைசெய்தல். (W.)--intr. To stop on a journey;to sojourn; பயணத்தில் தங்குதல். (யாழ். அக.)