சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. + வா-. To be fitted for; பொருத்தமாதல்.மேவரக்கிளந்து (குறிஞ்சிப். 138).