தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மூழ்கச்செய்தல் ; முதிர்தல் ; மொய்த்தல் ; மூடுதல் ; வளைத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முதிர்தல். (பதிற்றுப். அரும்.) To be mature;
  • மூழ்கச்செய்தல். மூழ்த்த நாளந்நீரை மீனாயமைத்த பெருமானை (திவ். பெரியதி. 6, 8, 2)--intr. cf. ஊழ்2-. To submerge, engulf;
  • வளைத்தல். முரணுடை. வேட்டுவா மூழ்த்தனர் (பெருங். உஞ்சைக். 56, 49). 3. To surround;
  • மொய்த்தல். கதழ்பு மூழ்த்தேறி (பரிபா. 10, 18). (திவா.) 2. To swarm round;
  • மூடுதல். மறவரும் வாய் மூழ்த் தனரே (புறநா. 336). 1. To close, as a bud;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. cf. முழுத்து-.To submerge, engulf; மூழ்கச்செய்தல். மூழ்த்தநாளந்நீரை மீனாயமைத்த பெருமானை (திவ். பெரியதி.6, 8, 2).--intr. cf. ஊழ்-. To be mature;முதிர்தல். (பதிற்றுப். அரும்.)
  • 11 v. tr. < முகிழ்-.1. To close, as a bud; மூடுதல். மறவரும் வாய்மூழ்த் தனரே (புறநா. 336). 2. To swarm round;மொய்த்தல். கதழ்பு மூழ்த்தேறி (பரிபா. 10, 18).(திவா.) 3. To surround; வளைத்தல். முரணுடைவேட்டுவர் மூழ்த்தனர் (பெருங். உஞ்சைக். 56, 49).