தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தலைமைச் சபை. (I. M. P. Rd. 236, 239.) Chief assembly;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < mūla+ pariṣad. Chief assembly; தலைமைச் சபை.(I. M. P. Rd. 236, 239.)