தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு கொடிவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கொடிவகை. (W.) Spreading hogweed, s. cl., Boerhaavia diffusa;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மூக்கறட்டை

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. மூக்கு+ இரட்டை. Spreading hogweed, s. cl.Boerhaavia diffusa; கொடிவகை. (W.)