தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அவரைவகை. (A.) Goa bean, 1. sh., Psophocarpus tetragonolobus;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஓரவரை.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Psophacarpus Tetragonolobus, ''L.''
  • ''s.'' A kind of bean, அவரை, Dolichos tetragonolabus.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Goa bean, 1. sh.Psophocarpus tetragonolobus;அவரைவகை. (A.)